แนวคิดใหม่โครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

Ω การเข้าทำงานในภาครัฐนั้น มีขั้นตอนตั้งแต่ในการรับเข้าไปจนถึงขั้นออกจากราชการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย สำหรับช่วงระยะเวลาในการทำงานโดยทั่วไปคนๆ หนึ่งจะมีระยะเวลาในการทำงานประมาณ 30-42 ปี (เริ่มอายุ 18ปี ไปจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี) และเมื่อออกจากราชการแล้ว เงินที่ได้รับจะอยู่ในการจ่ายตามระเบียบระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือการรับเงินเป็นบำนาญ (รายเดือน) และบำเหน็จ ซึ่งเป็นเงินก้อนเดียว แล้วแต่ความประสงค์และด้วยเงื่อนเวลาและเหตุผลที่กำหนดไว้ในระเบียบ ดังนั้น การจัดระบบสวัสดิการให้กับบุคลากรของรัฐ จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเกือบทุกด้าน100_1560

จากสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน เช่น การเป็นหนี้ของบุคลากรทางการศึกษา (ครู) และข้าราชการที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรให้ความเดือดร้อนนั้นบรรเทาและลดน้อยลง เพื่อให้สภาพชีวิตของบุคลากรมีความสุขและสร้างรากฐานชีวิตได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการแรงจูงใจในการทำงานให้กับหน่วยงานในระยะยาว โดยขอเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการแนวใหม่ ซึ่งมีหลักคิดจากระยะเวลาในการทำงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีระยะเวลาในการทำงานประมาณ 30-42 ปี (เริ่มอายุ 18ปี ไปจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี) มาเป็นกรอบกำหนดช่วงเวลาในการให้เงินล่วงหน้า (หรือจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม) ซึ่งแบ่งจ่ายตามช่วงระยะเวลาตามจำนวนเงินที่กำหนดในแต่ละช่วง ดังนี้  แนวคิดใหม่โครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

วัยวุฒิ บุญลอย /22 เมษายน 2559

 

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s