NO VOTE AND VOTE NO เป็นทางเลือกของระบบการเลือกตั้งจริงหรือไม่

หากได้ติดตามข่าวการเมืองไทยในช่วงก่อนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้  ประเด็นเรื่อง  NO VOTE และ VOTE NO เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและคนในสังคมปัจจุบันนี้

1.  NO VOTE  หากจะแปลความหมายของคำนี้อย่างเข้าใจก็คือ การไม่ออกเสียงเลือกตั้ง หรือการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ส่วน VOTE NO คือ กาในช่องที่ไม่ต้องการเลือกพรรคใดและบุคคลใดที่สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

vote

(โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติvt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ

ที่มา http://dict.longdo.com/search/vote

2. การปกครองตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย โดยหลักการแล้ว จะให้อำนาจแก่ประชาชนในการแสดงออกทางความคิดเห็นการเมืองและกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ  สำหรับการเลือกตั้งนั้นเป็นวิธีการและกลไกในการแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการแสดงออกทางเจตจำนงทางการเมือง (political will) ว่าจะเลือกพรรคใดและบุคคลใดเข้ามาบริหารประเทศ  การรณรงค์ NO VOTE และ VOTE NOเป็นการแสดงออกที่ทำได้แต่ไม่ควรนำมาเป็นประเด็นหลักในการประชาสัมพันธ์หรือสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าการ NO VOTE และ VOTE NO คือ การเลือกตั้งหลัก ซึ่งจะขัดกับหลักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการเลือกตั้งภาพรวมของประเทศควรออกมาแสดงความเห็นและทำความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกตั้ง ประเด็นเรื่อง NO VOTE และ VOTE NO ให้ประชาชนเข้าใจและไม่หลงประเด็นหลักของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงนี้

4. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าเที่ถูกต้องในการเลือกตั้งให้กับประชาชนในประเด็นเรื่อง NO VOTE  และ VOTE NO เพราะจะได้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการพิจารณาและการตัดสินใจต่อไป

วัยวุฒิ  บุญลอย / 8 มิถุนายน 2554

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s