การประยุกต์ใช้วงจรการปรับปรุงงาน(PDCA)เป็นตารางในการทำงาน

จากทฤษฎีวงจรการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของ Deming นั้นได้กำหนดไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. การวางแผน (Plan)
  2. การปฏิบัติ (Do)
  3. การประเมินผลลัพธ์ (Check)
  4. การปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการต่อ (Act)

เมื่อได้นำวงจรการปรับปรุงงาน(PDCA)อย่างต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในระดับบุคคลแล้ว  จะช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิมคือ

ก. เริ่มต้นในการทำงานโดยการวางแผนเป็นขั้นตอนแรกทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนในการทำงานว่าเรื่องใดต้องทำก่อนและหลังตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนหรือด้วยเหตุปัจจัยอื่นที่นำมาประกอบการพิจารณา 

ข. ต่อจากนั้นก็เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานว่าจะทำด้วยวิธีการใดเพื่อให้งานนั้นสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายและกำหนดไว้ ขั้นตอนนี้เป็นความสามารถและเทคนิคในการทำงานของแต่ละคน ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงวิธีคิดในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

ค. เมื่อได้ลงมือในการทำงานแล้วก็ตามสู่ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์หรือการตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานว่างานที่ทำนั้นว่าผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไร พิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้นว่าผลงานอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งอาจจะกำหนดเกณฑ์การประเมินเองมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ

ง. ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการต่อ เมื่อทำการประเมินผลลัพธ์หรือการตรวจสอบในการทำงานแล้ว ก็จะทำให้ทราบว่างานที่ทำนั้นจะต้องมีการติดตาม หรือปรับปรุงแก้ไขในประเด็นในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความละเอียดและรอบครอบ มีความชัดเจน ครบทุกประเด็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

               ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบตารางการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีตารางบันทึกช่วยความจำในการทำงานและใช้ในการติดตามงานด้วยตนเอง  สำหรับประโยชน์ที่ได้นั้น ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ครบทุกประเด็นสำคัญๆในการทำงาน และสามารถติดตามงานได้อย่างต่อเนื่องใครถามก็ตอบได้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของงานนั้นๆ อีกทั้งนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนคำอธิบายงานของผู้ปฏิบัติงานด้วยครับ   ตัวอย่างไฟล์เอกสารตารางการทำงาน

วัยวุฒิ  บุญลอย / 22 ตุลาคม 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน แผนปฏิบัติราชการประจำปี คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s