มธ.พอใจผลประเมินมหา’ลัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

              

ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

  ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน ประธานคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ได้ข้อสรุปว่า ทาง มธ.มีการพัฒนาในภาพรวมจากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ทุกหน่วยงานของ มธ.ได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาตามข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 10 ด้าน คือ  1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 2) การเรียนการสอน  3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7) การบริหาร และการจัดการ  8) การเงิน และงบประมาณ 9) ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ และ 10) สถานศึกษา 3 ดี (3 D) ทาง มธ.ได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

          และทางคณะกรรมการฯได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้ครับ ซึ่งได้ขออ้างอิงจาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=651&contentID=96200    หรือ มธ.พอใจผลประเมินฯ

วัยวุฒิ  บุญลอย /15 ตุลาคม 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s