ขอกระทำความนอบน้อมด้วยความเคารพต่อท่านอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      

ขอกระทำความนอบน้อมด้วยความเคารพต่อพระคุณครูบาอาจารย์

 

ผู้เขียนขอกระทำความนอบน้อมด้วยความเคารพต่อท่านอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านด้วยกันคือ     

           ท่านแรก ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส คณะนิติศาสตร์ ผู้เขียนได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  วิชาหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย และวิชานิติวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในระดับปริญญาตรีกับท่านอาจารย์ที่ห้องบรรยาย LT1(จี๊ด เศรษฐบุตร) ยังจำภาพการสอนของท่านอาจารย์ในขณะนั้นได้อย่างประทับใจ ด้วยท่านอาจารย์สอนด้วยความเมตตา จริงจังที่จะให้ความรู้แก่ลูกศิษย์เสมอทุกครั้งที่บรรยาย และที่สำคัญท่านอาจารย์เน้นย้ำอยู่เสมอในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้องเป็นธรรมของนักกฎหมายแก่ลูกศิษย์ที่จะสำเร็จออกไปจากรั้วเหลืองแดงแห่งนี้  ท่านอาจารย์เป็นต้นแบบของครูบาอาจารย์ที่ศิษย์ขอกระทำความนอบน้อมด้วยความเคารพด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ     

           ท่านที่สอง ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ ผู้เขียนได้ศึกษาวิชาจริยธรรมของนักการเมือง ในระดับปริญญาโทกับท่านอาจารย์ที่ห้องบรรยายชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยังจำภาพการสอนของท่านอาจารย์ในชั้นเรียนขณะนั้น ด้วยท่านอาจารย์เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี สอนให้ศิษย์ได้ใช้ความคิดเห็นในระหว่างการเรียน เป็นการฝึกฝนให้ศิษย์แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อีกทั้งท่านมีความเมตตา จริงจังที่จะให้ความรู้แก่ลูกศิษย์เสมอทุกครั้งที่บรรยาย ท่านอาจารย์เป็นต้นแบบของครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ศิษย์ขอกระทำความนอบน้อมด้วยความเคารพด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ     

            ท่านที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาภรณ์ ฤทธิประศาสน์ สถาบันภาษา ผู้เขียนได้ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในส่วนของการอ่าน ซึ่งเป็นวิชาบังคับในระดับปริญญาโทกับท่านอาจารย์ที่ห้องบรรยายชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยังจำภาพการสอนของท่านอาจารย์ในชั้นเรียนขณะนั้น ด้วยท่านอาจารย์มีความเมตตา จริงจังที่จะให้ความรู้แก่ลูกศิษย์เสมอทุกครั้งที่บรรยาย และที่สำคัญท่านอาจารย์มีความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ ท่านอาจารย์เป็นต้นแบบของครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ศิษย์ขอกระทำความนอบน้อมด้วยความเคารพด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ     

 ด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพในพระคุณของท่านอาจารย์อยู่เสมอ     

วัยวุฒิ  บุญลอย /30 กันยายน 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s