การกำหนดตัวชี้วัดนโยบายของหน่วยงาน ทำอย่างไรดี (KPI : Key Performance Indicator)

KPI  KPI  KPI

ตัวชี้วัด (KPI)

 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานภายใน มธ.ได้กำหนดตัวชี้วัดขึ้นเองในด้านนโยบายของหน่วยงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการทำคำรับรองระหว่างหน่วยงานกับอธิการบดี  จึงทำให้ทราบถึงการทำงานของหน่วยงานว่าหลักการเขียน KPI ที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นจะกำหนดขึ้นอย่างไร  สำหรับหลักในการกำหนดตัวชี้วัดพอสังเขปดังนี้คือ 

                1.ประเด็นที่ว่าทำไมต้องกำหนดตัวชี้วัด (KPI) นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการตอบคำถามที่ว่าเป็นการวัดในประเด็นที่สำคัญและในสิ่งที่ต้องการจะวัด เช่น ตัวอย่างเปรียบเทียบว่าการตรวจสุขภาพประจำปี คุณหมอจะตรวจในรายการที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจเลือด  ตรวจปัสสาวะ และตรวจปอด หรือเป็นการตรวจหา DNA จากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นต้น 

                2. ประเภทของตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าจะกำหนดตัวชี้วัดประเภทใดให้เหมาะสมกับการวัด ซึ่งก็มีลักษณะการวัด เช่น การวัดในเชิงปริมาณ(Quantitative)   ในเชิงคุณภาพ (Quality)   ในเชิงขั้นตอนการดำเนินงาน(Milestone)  หรือตามที่จะกำหนดให้เหมาะสมในการวัดผลงาน 

                3.  วิธีการกำหนดในเชิงรายละเอียดของตัวชี้วัด (KPI) พิจารณาจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ    ก. ความหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้วัดในสิ่งใด  โดยคำอธิบายของตัวชี้วัดจะเป็นส่วนที่บ่งบอกของตัวชี้วัดนั้นๆ
                ข. การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังของตัวชี้วัดว่ามีการกำหนดค่าเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับค่าเท่าใดและช่วงห่างระหว่างเป็นเท่าใด
                 ค. การกำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัด ซึ่งจะใช้สัดส่วนร้อยละ โดยให้ความสำคัญในแต่ละตัวชี้วัดว่าได้ตอบคำถามในการทำงานของหน่วยงาน
                 ง. พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการวัดผลงานที่เกิดขึ้นว่าภายในหน่วยงานสามารถดำเนินการตามที่ได้ตั้งเป้าหมายหรือไม่ สำหรับค่าเป้าหมายควรกำหนดที่ค่าเป้าหมายที่ระดับมาตรฐานคือที่ระดับ 3 คะแนน หรือระดับ 5 คะแนนซึ่งเป็นค่าเป้าหมายที่ระดับสูงสุดเป็นที่ท้าทายและพัฒนาการ
                  จ. พิจารณาว่าหากใช้ตัวชี้วัดเดิมแล้วเกณฑ์การให้คะแนนนั้นมีการท้าทายหรือพัฒนาขึ้นหรือไม่ หรือกำหนดเป็นตัวชี้วัดใหม่แต่คงต้องมีฐานข้อมูลย้อนหลังเพื่อที่จะได้กำหนดค่าเป้าหมายในปัจจุบันและเกณฑ์การให้คะแนนต่อไปครับ 

                  4. ตัวอย่างของตัวชี้วัดตามนโยบายหน่วยงาน แบ่งเป็นประเภทและลักษณะการวัดดังนี้ 

ก.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ       ข.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ      ค.ตัวชี้วัดกระบวนการ      ง.ตัวชี้วัดขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัยวุฒิ  บุญลอย / 29 กันยายน 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ปัญหาถามและตอบ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การกำหนดตัวชี้วัดนโยบายของหน่วยงาน ทำอย่างไรดี (KPI : Key Performance Indicator)

  1. waiwoot พูดว่า:

    การกำหนดค่าเป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับนั้น ควรพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ในปีที่ผ่านมาหากเป็นตัวชี้วัดเดิมที่ใช้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครับ ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นที่ท้าทายหรือยากขึ้นแค่ไหนตามความเหมาะสมครับ

    วัยวุฒิ/ 6 ตุลาคม 2553

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s