เรื่อง การบูรณาการจัดระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพ

การศึกษาต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในสร้างเยาวชน

 

 จากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สกอ. ก.พ.ร.และสมศ. ในการร่วมกันบูรณาการจัดระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2553  นั้นได้ข้อมูลที่สำคัญดังนี้ครับ   

                 1.เป็นการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นภาระแก่สถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละปีสถาบันอุดมศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพจากหลายหน่วยงาน   

                 2. เป็นการสร้างระบบการประเมินคุณภาพที่เป็นเอกภาพ ไม่สร้างภาระแก่สถาบันอุดมศึกษา   

                 3.สกอ.ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจำนวน 23 ตัว ที่เน้นสร้างปัจจัยนำเข้า และกระบวนการที่ดี   

                 4.ก.พ.ร.จัดการประเมินประยุกต์ผลแบบสมดุลย์ คำนึงประสิทธิ์ผล ประสิทธิ์ภาพการทำงาน คุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งมี 21 ตัวชี้วัด   

                 5. สมศ.เป็นการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามในส่วนของระดับอุดมศึกษาจะประกอบด้วย 18 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  และ3.ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

                  6.ทางสกอ.ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การประเมินคุณภาพออนไลน์ และการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพทางระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – SAR) ในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online และได้เปิดเผยผลการประกันคุณภาพของผ่านเว็บไซต์ ของ สกอ. มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และ CHE QA Online เป็นระบบที่มีมาตรฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพสถาบันอุุดมศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จึงนำมาสู่การสร้างความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน   

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ http://www.komchadluek.net/detail/20100922/74012/สกอ.สมศ.ก.พ.ร.ร่วมประเมินผลอุดมศึกษา.html  ,วันพุธที่ 22 กันยายน 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ waiwoot

to change idea with everybody.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s