ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Systems)

ω องค์การสหประชาชาติ หรือUN นั้นเป็นองค์กรผู้นำทางด้านการศึกษา โดยมีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO (วิกิพีเดีย. 2559: ออนไลน์) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ ได้ช่วยเหลือ พัฒนาและปฏิรูปประเทศต่างๆ ในภาพรวมของระบบการศึกษาทั้งหมด (ในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย) เพื่อเด็ก เยาวชน คนวัยหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ โดยยูเนสโกได้มีการวางแผนและบริหารจัดการระบบการศึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศต่างๆ มีคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทุกๆ คน และที่สำคัญได้มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิคในลักษณะที่เป็นสูตรและแนวทางการปฏิบัติของนโยบาย เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและการทำงานที่คาดหวังในชีวิต ซึ่งยูเนสโกได้พัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมที่เข้มแข็งในทุกระดับของการศึกษา

การศึกษาต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในสร้างเยาวชน

การศึกษาต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในสร้างเยาวชน

การดูแลเด็กในช่วงเริ่มต้นและการศึกษา (Early Childhood Care and Education, ECCE) เพื่อเป็นการให้การดูแลและพัฒนาต่อเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 8 ขวบ ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญในขอบเขตงานขององค์กร โดยยูเนสโกได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล และผู้ร่วมงาน เพื่อขยายประโยชน์และคุณภาพให้การดูแลและพัฒนากับเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 8 ขวบในทั่วโลก (ยูเนสโก. 2559: ออนไลน์) ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     วัยวุฒิ บุญลอย / 25 เมษายน 2559

 

 

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การศึกษานำการเมืองเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย

 Ω การศึกษากับการแก้ปัญหาสังคมไทย เราจะสอนเด็กไทยอย่างไร ให้เขาเป็นคนเก่ง ดี และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นโจทย์หลักที่สำคัญในปัจจุบัน เพราะปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลพวงมาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีผลมาจากการเลี้ยงดูในอดีตนั่นเอง ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการให้สังคมมีความสุข ความเจริญและแก้ปัญหาการเมือง ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุกเรื่องของประเทศในปัจจุบันและในอนาคต ก็คงต้องให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงหลักต้องกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน โดยให้การศึกษาและการอบรมเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กจนถึงวัยเยาว์ ภายใต้หลักคิดและหลักการที่ว่า

เยาวชนในบริเวณน้ำท่วมวัดวงษ์ฆ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เยาวชนในบริเวณน้ำท่วมวัดวงษ์ฆ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“จะสอนเด็กไทยอย่างไร ให้เขาเป็นคนเก่ง ดี และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย” ก็จะเป็นหนทางที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ในอนาคต สถาบันการศึกษาและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะทำอย่างไรให้ผู้เรียนนั้น ได้เข้าถึงและได้เรียนในสิ่งที่ต้องการเรียน ซึ่งก็หมายถึง ได้เรียน ได้ทำในสิ่งที่อยากเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตามความต้องการและความถนัดของตนเอง การศึกษานำการเมืองเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย

 

วัยวุฒิ บุญลอย / 22 เมษายน 2559

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แนวคิดใหม่โครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

Ω การเข้าทำงานในภาครัฐนั้น มีขั้นตอนตั้งแต่ในการรับเข้าไปจนถึงขั้นออกจากราชการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย สำหรับช่วงระยะเวลาในการทำงานโดยทั่วไปคนๆ หนึ่งจะมีระยะเวลาในการทำงานประมาณ 30-42 ปี (เริ่มอายุ 18ปี ไปจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี) และเมื่อออกจากราชการแล้ว เงินที่ได้รับจะอยู่ในการจ่ายตามระเบียบระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือการรับเงินเป็นบำนาญ (รายเดือน) และบำเหน็จ ซึ่งเป็นเงินก้อนเดียว แล้วแต่ความประสงค์และด้วยเงื่อนเวลาและเหตุผลที่กำหนดไว้ในระเบียบ ดังนั้น การจัดระบบสวัสดิการให้กับบุคลากรของรัฐ จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเกือบทุกด้าน100_1560

จากสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน เช่น การเป็นหนี้ของบุคลากรทางการศึกษา (ครู) และข้าราชการที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรให้ความเดือดร้อนนั้นบรรเทาและลดน้อยลง เพื่อให้สภาพชีวิตของบุคลากรมีความสุขและสร้างรากฐานชีวิตได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการแรงจูงใจในการทำงานให้กับหน่วยงานในระยะยาว โดยขอเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการแนวใหม่ ซึ่งมีหลักคิดจากระยะเวลาในการทำงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่มีระยะเวลาในการทำงานประมาณ 30-42 ปี (เริ่มอายุ 18ปี ไปจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี) มาเป็นกรอบกำหนดช่วงเวลาในการให้เงินล่วงหน้า (หรือจะเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม) ซึ่งแบ่งจ่ายตามช่วงระยะเวลาตามจำนวนเงินที่กำหนดในแต่ละช่วง ดังนี้  แนวคิดใหม่โครงการสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

วัยวุฒิ บุญลอย /22 เมษายน 2559

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Shopping Education

Shopping Education

แนวคิดที่มาของ Shopping Education นั้นมีที่มาจากการสังเกต สภาพความเป็นจริงของชีวิตประจำวันของคนทั่วไป เมื่อต้องการเลือกซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ ของใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภค จากห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายประเภท ชนิด ตามหมวดหมู่ต่างๆ ที่จัดไว้อย่างลงตัว ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค เกือบทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดอายุ และมีเวลามากพอสมควรที่ใช้สำหรับการเลือกซื้อสินค้าและพิจารณาสินค้าต่างๆ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวิถีของคนในเมืองใหญ่ และตามเมืองต่างๆ ของแต่ละจังหวัดที่มีให้เห็นโดยทั่วไปในประเทศ ไปจนถึงภูมิภาคอาเซียน ทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้และเข้าใจกันทั่วไป

อ้างอิงภาพจาก www.sriannat.com

อ้างอิงภาพจาก http://www.sriannat.com

สำหรับภาพในอนาคตรูปแบบการจัดการศึกษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมคือ จะเป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามความชอบและความสนใจ สถาบันการศึกษาจะไม่มีคณะ/วิทยาลัย แต่จะมีวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการในลักษณะการช็อปปิ้ง (shopping) เหมือนกับการเลือกซื้อของหรือสินค้าในห้างสรรพสินค้า Shopping Education

วัยวุฒิ บุญลอย/12 เมษายน 2559

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ขนมจีนน้ำยายายแผ้ว

เมื่อกล่าวถึงอาหารคาว คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จักขนมจีน เนื่องจากสมัยก่อนนั้นหากินได้ง่ายตามงานวัด งานทำบุญต่างๆ รวมถึงมีแม่ค้าที่หาบขายของด้วยกระจาด แต่มาในปัจจุบันก็มีขายตามร้านอาหาร ตลาดนัด ตลาดน้ำ และตามแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง เป็นต้น สำหรับของหวานที่กินคู่กับขนมจีน ถ้าจะให้ดีและอร่อยก็คงเป็นลอดช่องน้ำกะทิใส่ด้วยน้ำแข็งทั้งหวานและมันตามแบบดังเดิมครับ ที่ขอพูดถึงขนมจีน ด้วยมีเหตุที่ว่า ผมกินขนมจีนน้ำยา น้ำพริก จากฝีมือของยายแผ้วมาตั้งแต่สมัยเด็ก เพราะสมัยก่อนยังเป็นบ้านในลักษณะที่เป็นบ้านหลังห่างๆ กัน และรู้จักกันทั่วหมู่บ้านแทบจะว่าได้ จนมาถึงปัจจุบันอายุของยายแผ้วก็ปาเข้าไป 80 กว่าปีแล้ว100_7762 ยายก็ยังยึดอาชีพนี้อยู่และฝีมือแก่ก็ยังไม่ตกด้วย รสชาตินั้นยังคงอร่อยเหมือนเดิม อีกทั้งอุปนิสัยของยายนั้นยิ้มเก่ง อัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนทั่วไปครับ ขนมจีนน้ำยาของยายแผ้วนี้ อร่อยที่น้ำยา และน้ำพริก100_7755 ประกอบผักที่ใช้กินร่วมกัน ซึ่งที่นั้นเขาเรียกว่า “ผักเหมือก” ก็เป็นคำที่คนสมัยก่อนนั้นเขาเรียกตามกันมา มาพูดถึงน้ำยาแล้วนั้นมีความเข้มข้น ทั้งเครื่องแกงและส่วนผสมของเนื้อปลาที่ใช้ ซึ่งรสชาติออกจะเผ็ด แต่อร่อยถึงใจ ส่วนน้ำพริกนั้นก็เข้มข้นไม่แพ้กันออกจะติดหวานและมีส่วนผสมของถั่วลิสงปนด้วย กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของขนมจีนน้ำยายายแผ้วเลยทีเดียวครับ หากถ้ามีโอกาสผ่านไปที่จังหวัดชุมพรแล้ว เมื่อผ่านสี่แยกปฐมพร แล้วเข้ามาตัวเมืองจังหวัดชุมพร โดยร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามและเยื้องกับห้างเทสโก้ โลต้ส ซึ่งอยู่ใกล้กับบริษัทเบทาโก้ ลองแวะชิมนะครับ

วัยวุฒิ บุญลอย /30 กรกฎาคม 2558

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

หลวงพ่อลำใยพระนักพัฒนาแห่งวัดทุ่งลาดหญ้า

หากท่านมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ามีเวลา ผมขอแนะนำไปนมัสการหลวงพ่อลำใย ณ วัดทุ่งลาดหญ้า ซึ่งวัดนั้น อยู่ติดกับถนนเส้นหลักที่ผ่านจากตัวเมืองกาญจนบุรีอยู่ช่วงตำบลลาดหญ้าก่อนถึงเขาชนไก่ที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกนักศึกษาวิชาการแล้วเลยไปจนถึงเขื่อนท่าทุ่งนา และน้ำตกเอราวัณ  ประวัติของหลวงพ่อลำใย เนื่องจากท่านเป็นพระนักพัฒนาที่คนในจังหวัดกาญจนบุรีรู้จักท่านเป็นอย่างดี ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ได้สร้างสถานที่ซึ่งเป็นที่พักสำหรับผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พักพิงกับผู้สูงอายุตั้งอยู่ใกล้วัดทุ่งลาดหญ้านั้นเอง ผมขอยกตัวอย่างเพียงแห่งเดียว100_7714100_7706 ช่วงวันหยุดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผมได้ไปนมัสการรูปเสมือนจริงของหลวงพ่อที่สร้างไว้ในหอพระที่เป็นอนุสรณ์แด่ท่าน หลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้ว ภายในชั้นบนเป็นตั้งของพระประธาน รูปเสมือนจริงหลวงพ่อลำใย และพวงหรีดพระราชทาน เป็นต้น ส่วนชั้นล่างได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยหลวงพี่ประเสริฐเจ้าอาวาสท่านปัจจุบันได้ดำเนินการสานต่อจนสำเร็จเป็นรูปธรรม สุดท้ายนี้ผมขอกราบนมัสการหลวงพ่อลำใยพระนักพัฒนาแห่งวัดทุ่งลาดหญ้า ซึ่งเป็นที่รักและเคารพบูชาของชาวจังหวัดกาญจนบุรี วัยวุฒิ  บุญลอย /ธันวาคม 2557

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การจัดเก็บขยะและถังขยะที่หมู่บ้านในเมืองเบรเมน (Bremen)

 € เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่ประเทศเยอรมันนี และได้พักที่บ้านญาติที่เมืองเบรเมน (Bremen) ประมาณเกือบสองสัปดาห์ สิ่งที่น่าประทับใจเรื่องหนึ่งในหลายๆ เรื่องในที่เยอรมันนี เช่น ระบบขนส่งทางราง  การจัดโซนที่พัก  การจัดเก็บขยะและการแยกขยะตั้งแต่ในบ้านมาจนถึงทิ้งนอกบ้าน  การศึกษาโดยมีโรงเรียนชั้นเด็กเล็กภายในโซนหมู่บ้าน ร้านอาหารและร้านขายของชำภายในหมู่บ้าน การจัดโซนสวนสาธารณะ และฟาร์มแลนด์ของเกษตรกร เป็นต้น ทำให้ความแตกต่างในการใช้ชีวิตของคนที่นั้นว่าเขามีความเป็นระเบียบและมีวินัยอย่างชัดเจนในภาพรวมของประเทศครับ  และที่สำคัญผมไปในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศกำลังเย็นสบายไม่ถึงกับหนาวมากครับ100_7679100_7680


ผมขอเล่าถึงเรื่องการจัดเก็บขยะภายในหมู่บ้านที่ผมพักอยู่พอสังเขปนะครับ  ผมได้สังเกตเห็นว่าคนที่นั้นเวลาทำกับข้าวภายในห้องครัวจะมีชั้นหนังสือสำหรับทำกำข้าวด้วยครับ หากต้องทำรายการอาหารเมนูใดก็หยิบเปิดได้ทันที ส่วนระหว่างการทำอาหารนั้นจะทำการเก็บเศษอาหารโดยมีลิ้นชักใส่ถุงพลาสติกแยกหลายถุงสามารถกวาดเศษอาหารลงถุงได้เลย ก่อนรวบรวมไปทิ้งที่ถังขยะนอกบ้านครับ  ส่วนขยะที่เป็นพวกนังสือพิมพ์  แก้ว ขวด พลาสติกต่างๆ จะนำไปแยกใส่ถังขยะที่จัดไว้นอกบ้าน และถังขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการทิ้งและการขนย้ายขยะ และทุกๆ เช้าจะมีรถเก็บขยะมาเก็บ ซึ่งผมได้ยินเสียงของขวดและเศษวัสดุต่าง ๆ ดังเมื่อเวลากระทบกับพื้นตัวถังรถครับ  แค่เรื่องการจัดเก็บขยะก็เป็นเรื่องที่สำคัญใกล้ตัวเราและต้องปฏิบัติทุกวัน หากทำได้ก็จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมและเป็นการฝึกวินัยภายในตัวไปด้วยครับ100_7678

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น